Formulari On-line de Comunicacions / Formulario On-line de Comunicaciones

XIX Congrés de la Societat Catalana de Cirurgia Cardíaca
XIX Congreso de la Sociedad Catalana de Cirugía Cardíaca

Hotel SB GLOW. 23 i 24 de maig de 2019 / 23 y 24 de mayo de 2019

La data límit per a presentar comunicacions és el dia 22 de març del 2019 /
La data límite para presentar comunicaciones es el dia 22 de marzo de 2019

Dades personals autor signant / Datos personales autor firmante
Dades de la comunicació / Datos de la comunicación

Arítmies
Hemodinàmica i intervencionisme coronari
Infermeria
Insuficiència cardíaca i valvulopaties
Malaltia coronària
Tècniques d'imatge


Comunicació / Comunicacions
Pòster / Póster
Vídeo / Vídeo


L'extensió màxima del resum serà de 250 paraules. / La extensión máxima del resumen será de 250 palabras.
Ja no es poden enviar comunicacions on-line. / Ya no se pueden enviar comunicaciones on-line.